Archive | 2021

Zdravstvena pismenost studenata Sveučilišta u Splitu

 
 
 
 

Abstract


Uvod: Unaprjeđenje i širenje zdravstvene\npismenosti jedan je od vodećih\nzdravstvenih izazova 21. stoljeća kao\nsredstvo i ishod poticanja aktivne inkluzije čovjeka u brigu o vlastitom\nzdravlju i zdravlju zajednice. Cilj istraživanja\nbio je utvrditi razinu zdravstvene pismenosti studenata Sveučilišta u\nSplitu s obzirom na tip studija te dob i spol ispitanika. \n \n Metode: U ovom istraživanju sudjelovalo je 270 studenata\ns osam sastavnica Sveučilišta u Splitu. Novokonstruirani upitnik, kao\nmjerni instrument primijenjen u ovom\nistraživanju, testiran je mjerenjem pouzdanosti, gdje\nje vrijednosti Cronbachova alfa-koeficijenta upućuju na zaključak da je\nmjerni instrument valjan i pouzdan. Izračunavanje deskriptivnih\nstatističkih pokazatelja uključilo je izračunavanje učestalosti i\npostotnih vrijednosti svih\nmjernih varijabli te varijabli potrebnih za\nopis ispitanika. Za utvrđivanje razlika po spolu i vrsti studija\nprimijenjen je t-test za nezavisne uzorke, a za utvrđivanje\nrazlika prema dobi i studijskom programu kod\nstudentica i studenata primijenjena je univarijantna analiza razlika\nANOVA. Post hoc analiza razlika ukupnog rezultata\nizmeđu skupina ispitanika s obzirom na dob\nstudenata izražena s pomoću LSD Fisherova testa nije\nutvrdila značajnu razliku.\n\n \n Rezultati: Ukupan je postotak točno riješenih odgovora\n68,36 %. Utvrđena je značajna\nrazlika između studenata zdravstvenih\ni nezdravstvenih studija, gdje su studenti zdravstvenih\nstudija pokazali višu razinu zdravstvene pismenosti,\ndok značajna razlika s obzirom na dob i spol\nispitanika nije pronađena.\n\n \n Zaključak: Studenti Sveučilišta u Splitu pokazuju zadovoljavajuću\nrazinu zdravstvene pismenosti. Međutim, na\npronađeni rezultat znatno utječe znanje studenata zdravstvenih studija (Medicinski fakultet,\nZdravstveni studiji). Zbog\nvažnosti razvoja zdravstvene pismenosti kao oblika unaprjeđenja zdravlja\npotrebna je bolja zdravstvena\nedukacija mladeži.

Volume 7
Pages 25-35
DOI 10.24141/1/7/1/3
Language English
Journal None

Full Text