Archive | 2019

PENGARUH RASIO HUTANG, STRUKTUR KEPEMILIKAN, SUKU BUNGA, INFLASI DAN PROFITABILITAS TERHADAP PRICE EARNING RATIO PADA PERUSAHAN LQQ –, 45 PERIODE 2011 - 2014

 

Abstract


ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesan hutang berubah kepada nisbah ekuiti, struktur pemilikan, kadar faedah, inflasi dan pulangan ke atas ekuiti kepada nilai syarikat sebahagiannya dan serentak. Kajian ini menggunakan pelbagai kaedah analisis regresi linier pada syarikat indeks LQ-45 yang disenaraikan di Bursa Saham Indonesia. Teknik pensampelan menggunakan sampling purposive. Data yang diperolehi adalah data sekunder berdasarkan penyata kewangan dalam tempoh 4 tahun dalam tempoh 2010 - 2013. Keputusan kajian ini menunjukkan struktur pemilikan, kadar faedah, inflasi dan pulangan ke atas pembolehubah ekuiti adalah penting untuk pulangan ke atas aset. Walaupun pembolehubah nisbah hutang kepada ekuiti tidak penting kepada nilai firma. Dalam ujian penentuan terdapat kesan 42.6% yang mempengaruhi nilai syarikat yang dijelaskan oleh pembolehubah nisbah hutang kepada ekuiti, struktur pemilikan, kadar faedah, inflasi dan pulangan atas ekuiti manakala baki 57.4% dipengaruhi oleh pembolehubah lain dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini seperti keputusan pelaburan, keputusan pembiayaan dan Tanggungjawab Sosial Korporat“. Kata kunci:\xa0\xa0\xa0\xa0 deebt too eqquity ratio, srtruktur kepemilikaan, suuku buunga, innflasi, reeturn onn equitty, prrice earrning raatio

Volume 2
Pages 141-160
DOI 10.32493/smk.v2i3.3489
Language English
Journal None

Full Text