Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi | 2021

Öğretim Programına Bağlılık Araştırmalarına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması

 
 

Abstract


796 Öğretim Programına Bağlılık Araştırmalarına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması* Fatma Mine ARSLAN ÇELİK** Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ*** Öz: Bu araştırmada; Türkiye’deki programa bağlılık konulu yürütülen çalışmaların nitel bulgularının analiz edilmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi amacıyla meta-sentez yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, 2010-2021 yılları aralığında yayınlanmış olan ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen yedi makale, üç bildiri ve bir tez ile toplam 11 çalışma incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların nitel bulguları incelendiğinde beş tema ortaya çıkmaktadır: “Programın Kazanımları”, “Öğretim Programında Kullanılan Yaklaşım”, “EğitimÖğretim Ortamı”, “Öğretim Programında İstenen Ölçme Değerlendirme Süreci’’ ve “Öğretim Programının Tamamlanması İçin Belirtilen Süre”. Belirlenen temalara ait dâhil edilen çalışmalardaki alıntılara da yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda, öğretim programlarına bağlılığı etkileyen farklı değişkenlerin (süre, içerik, materyal vb.) olduğu anlaşılmıştır. Çalışmada, çeşitli derslerin öğretim programlarına odaklanıldığı ancak bu alanda, yeterli sayıda çalışma olmadığı göze çarpmaktadır. Anahtar kelimeler: Öğretim Programına Bağlılık, Öğretim Programının Uygulanması, Meta-Sentez Çalışması. Analysis of The Fidelity of Curriculum Implementation Studies in Turkey: A MetaSynthesis Study Abstract: In this study; meta-synthesis method is used for the purpose of analyzing, interpreting and evaluating of the studies’ qualitative findings carried out in Turkey. A total of 11 studies, seven articles, three papers and one thesis which were published between 2010 and 2021 were included in the research. When these studies were analyzed, five themes emerged: “Learning Outcome”, “Approach in Practice”, “Learning Environment”, “Duration of the Program”, “Measurement and Assessment”. The results were supported with the quotations wherever possible. In conclusion, it was seen that many factors (duration, content, materials etc.) affect the fidelity. It is noteworthy that studies in this area are very limited although they focus on different curricula.

Volume None
Pages None
DOI 10.33711/YYUEFD.938722
Language English
Journal Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi

Full Text