Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) | 2021

Pengaruh Kepimpinan Distributif Terhadap Efikasi Guru: Satu Pemerhatian Awal

 
 

Abstract


Amalan kepimpinan yang lebih fleksibel dan bercorak perkongsian perlu diamalkan supaya dapat menambah efikasi kendiri guru supaya mereka lebih efektif serta dapat membantu dalam meningkatkan pencapaian sekolah. Justeru itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk meninjau pengaruh kepimpinan distributif terhadap efikasi kendiri guru-guru. Tinjauan ini dilakukan berpandukan sumber literatur dan pemerhatian awal mendapati bahawa pemimpin yang mengamalkan kepimpinan distributif mampu mempengaruhi efikasi kendiri guru.

Volume None
Pages None
DOI 10.47405/MJSSH.V6I7.882
Language English
Journal Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

Full Text