Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti | 2021

Znanje studenata Sveučilišta u Splitu o psihijatrijskim bolestima

 

Abstract


Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlike znanja o psihijatrijskim bolestima između studenata zdravstvenih i nezdrav-stvenih studija Sveučilišta u Splitu te ispitati razlike znanja o psihijatrijskim bolestima s obzirom na spol i dob sudionika.\nMetode: Uzorak u ovom istraživanju sačinjava 280 studenata Sveučilišta u Splitu. Korišteni mjerni instrument je novokon-struirani upitnik sastavljen od 20 pitanja o psihijatrijskim bolestima. Upitnik je pouzdan za interpretaciju rezultata, vrijednost Cronbach’s alpha iznosi 0,74. Obrada podataka uključivala je izračun deskriptivnih parametara kao i korištenje neparametrijskog Mann Whitney U testa za utvrđivanje razlika prema spolu, dobnim skupinama te vrsti studija. Istraživanje je odobreno od strane Etičkog povjerenstva Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.\nRezultati: Rezultati istraživanja upućuju na nisku razinu znanja studenata o psihijatrijskim bolestima. Ukupan postotak točno riješenih odgovora na ukupnom uzorku sudionika iznosi 58,4%. Utvrđena je značajna razlika u znanju među studentima zdrav-stvenih i nezdravstvenih studija za 6 od ukupno 20 čestica. Studenti više znaju o bolestima ovisnosti i posttraumatskom stresnom poremećaju nego o shizofreniji i bipolarnom afektivnom poremećaju. Značajna razlika u znanju studenata s obzirom na spol i dob sudionika nije utvrđena.\nZaključci: Iako studenti zdravstvenih studija imaju veću razinu znanja o psihijatrijskim bolestima u odnosu na studente nezdravstvenih studija, promatrajući ukupan uzorak sudionika neupitno je prisutan prostor za napredak u shvaćanju simptoma psihijatrijskih bolesti od strane promatrane skupine. Navedeno ukazuje na potrebu popularizacije spomenutog područja unutar okvira znanstveno-istraživačke zajednice kako bi se educirala javnost o psihijatrijskim bolestima i time oboljelima omogućio kvalitetniji standard življenja

Volume None
Pages None
DOI 10.48188/hczz.1.1.4
Language English
Journal Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti

Full Text